Sede electrónica Concello de Boqueixón

03:36:17 Xoves 19 de maio 2022
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de axudas a entidades sen ánimo de lucro do Concello de Boqueixón para o ano 2021

Non hai convocatorias abertas actualmente

Esta convocatoria ten por obxecto outorgar subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o financiamento de programas, proxectos, actividades, investimentos e outros gastos correntes, levados a cabo polas entidades sen ánimo de lucro do Concello de Boqueixón, durante o ano 2021, coa finalidade de promover e dinamizar a participación activa da veciñanza no tecido asociativo.

Prazo de Xustificación: Dende o 15 ata o 28 de febreiro de 2022.

A presentación será a través do procedemento Achega de Documentación Complementaria coa documentación indicada na pestana de Documentación - Fase de Xustificación.

Prazo. As solicitudes deberán presentarse no prazo de 15 días hábiles a contar desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOP da Coruña, segundo a Lei xeral de subvencións (artigos 17.3.b), 18 e 20.8 en relación coa Base de Datos Nacional de Subvencións (Resolución IGAE do 7, 9 e 10 de decembro de 2015).

Lugar. As solicitudes deberán presentarse a través da Sede electrónica do Concello de Boqueixón (https://sede.boqueixon.com/opencms/es/) con acceso a través da web www.boqueixon.gal (Lei 39/2015, de 1 de outubro de procedemento administrativo común das Administracións Públicas) achegando os formularios que figuran como anexos.

A mera presentación da solicitude suporá que o solicitante coñece e acepta as presentes bases de convocatoria

 • Solicitude de subvención.
 • Anexo I - Proxecto ou memoria detallada da actividade/investimento/gasto corrente para o que solicita subvención.
 • Anexo II - Declaracion Responsable.
 • Anexo III - Certificado da composición da actual Xunta Directiva da asociación e do número de persoas asociadas da entidade.
 • Estatutos da entidade.
 • DNI da persoa representante legal da asociación.
 • CIF da asociación.
 • Certificación de datos bancarios da entidade solicitante.
 • A documentación relativa aos apartados  E, F, G, H non será necesaria no caso de habela presentado en anos anteriores e non sufrira variación.

No caso de que fosen apreciados defectos de forma ou documentación incompleta, requirirase a corrección ou rectificación no prazo de dez días naturais, arquivándose o expediente sen máis trámites de non efectuarse a mesma, de acordo co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Prazo de presentación: Dende o 15 ata o 28 de febreiro de 2022.

A xustificación da subvención concedida levarase a cabo mediante a presentación a través do procedemento Achega de Documentación Complementaria da conta xustificativa que deberá conter:

 • Anexo IV - Breve memoria do investimento / actividade ou gastos correntes realizados, obxecto de subvención.
 • Anexo V - Certificación do gasto que se xustifica.
 • Anexo VI - Declaración doutras axudas e ingresos obtidos para o mesmo obxecto e declaración do representante.
 • Facturas orixinais ou fotocopia cotexada das mesmas, que deben cumprir os requisitos establecidos no Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación.
 • Acreditación do pagamento das facturas das seguintes formas:
  • Cando a factura sexa pagada en efectivo, deberá aparecer na mesma a indicación “Pago” ou “Recibín”, a data de pago, o selo da empresa e a sinatura de quen recibe o pagamento.
  • Cando a factura sexa pagada mediante transferencia bancaria ou tarxeta deberá achegarse o extracto bancario que xustifique a transferencia ou ingreso na conta do beneficiario/a.
 • Acreditación da publicidade do financiamento público por parte do concello mediante os medios que se estimen oportunos.
 • Calquera outra documentación que sexa requirida pola Intervención municipal para a correcta xustificación da subvención.

Nome: Solicitude de subvencións.

Unidade tramitadora: Departamento correspondente.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución: Xunta de Goberno.

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Taxas/Impostos: Non aplica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.