Sede electrónica Concello de Boqueixón

03:46:15 Xoves 19 de maio 2022
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de axudas a prol da natalidade

Non hai convocatorias abertas actualmente

O procedemento de axudas a prol da natalidade no concello de Boqueixón ten por obxecto:

 • Regular a convocatoria pública por parte do Concello de Boqueixón para a tramitación e concesión de subvencións destinadas ao fomento da natalidade no Concello no ano 2021.
 • Así mesmo a finalidade é a concesión de axudas a familias para sufragar parcialmente os custes derivados do nacemento e/ou acollemento ou adopción de nenos/as empadroados no Concello de Boqueixon.
 • Tamén esta axuda económica ten por obxecto a axuda ao comercio local, polo que o gasto das familias teranno que efectuar nas empresas radicadas no municipio de Boqueixón.
 • Establecense 2 prazos de solicitude da axuda:
  • Para os/as nados/as, adoptados/as e acollidos/as entre o 01/01/2021 e a data de publicación do extracto da convocatoria no BOP da Coruña, de 15 días naturais contados dende o día seguinte da publicación do citado extracto.
  • Para os/as nados/as, adoptados/as e acollidos/as entre o día seguinte da publicación do extracto desta convocatoria no BOP da Coruña e o 31 de decembro de 2021, de 15 días naturais, contados dende o día seguinte do nacemento, adopción ou acollemento.
 • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado, anexo I, dispoñible na sede electrónica do Concello de Boqueixón, https://sede.boqueixon.com
 • Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente no Rexistro Xeral do Concello de Boqueixón, ou calquera dos outros medios aos que se refire o artigo 16 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

Para a presentación das solicitudes electrónicas poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica.

 • Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao seguinte día hábil e, se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último do mes.

O prazo de presentación e dende o 1 de outubro de 2021 ata o 16 de xaneiro de 2022 (ambos incluídos).

O prazo máximo de xustificación e ata o 15 decembro/20 de xaneiro de 2022, según o caso (se realizará a través do procedemento de Achega de Documentación).

 • Solicitude (anexo I).
 • Documento Nacional de Identidade, NIE ou pasaporte de todos os membros da unidade familiar maiores de idade.
 • Copia do libro ou libros de familia en que consten todas as fillas e fillos da persoa solicitante ou certificación de nacemento do rexistro civil de cada unha das fillas ou fillos da persoa solicitante, para efectos de acreditar a data de nacemento e o número de orde que ocupa a filla ou fillo na descendencia da persoa solicitante.
 • Copia da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción ou a garda con fins adoptivos, de ser o caso.
 • Copia da sentenza de nulidade, separación ou divorcio ou da resolución xudicial que estableza as medidas paterno-filiais dos fillos e fillas comúns nas unións de feito e/ou do convenio regulador, de ser o caso.
 • Certificado de padrón e convivencia da unidade familiar, expedido polo Concello, onde figure a data de alta no padrón de habitantes.
 • Certificado da conta bancaria, do pai/nai ou titor/a do menor para o que se solicita a axuda.
 • Declaración responsable de non estar incurso en suposto de prohibición para ser persoa beneficiaria da axuda.
 • Certificado de non ter débedas coas Administracións Públicas con potestade tributaria e coa Seguridade Social.
 • Calquera outro documento que o órgano tramitador considere necesario co fin de poder facer unha correcta avaliación do expediente
 • Compromiso de proceder á devolución da axuda no caso de deixar de cumprir algún dos requisitos necesarios para ser beneficiarios da mesma ou ben sexa probado por parte do concello que non se cumpre algúns dos mencionados requisitos.
 • O concello de Boqueixón comprobará de oficio que o solicitante se atopa ó corrente coa facenda local, emitíndose a tales efectos o correspondente informe por parte da tesourería municipal.
 • Certificado de discapacidade dun 33% ou superior do neno/a (de ser o caso).

A documentación complementaria achegarase preferiblemente por vía electrónica.
Opcionalmente, as persoas interesadas poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o esixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar, de maneira motivada, o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderán requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se dispón del.

A presentación da solicitude comportará a autorización ó órgano xestor para a comprobación automática dos datos que constan nela ante os organismos ou entidades correspondentes.
No caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Nome: Solicitude de axudas a prol da natalidade.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Carácter silencio administrativo: Silencio positivo.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.