Sede electrónica Concello de Boqueixón

00:15:02 Luns 15 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de axudas a entidades sen ánimo de lucro para o ano 2024

Estas axudas teñen por obxecto a realización de actividades que complementen ou suplan os servizos atribuídos á competencia municipal ou que, en xeral, contribúan ao fomento dos intereses do municipio.

As solicitudes, en modelo oficial facilitado polo Concello, e demais documentos presentaranse na Sede Electrónica do concello de Boqueixón.

O prazo de presentación será do 19 de xuño ao 19 de xullo.

  • Anexo I. Solicitude de subvención.
  • Anexo II. Declaración responsable.
  • Descrición detallada da actividade para a que se solicita a subvención.
  • Certificación bancaria da conta na que teña que efectuarse o ingreso da subvención.
  • Certificación de estar ao corrente nas obrigacións coa Axencia Tributaria, Concello de Boqueixón e Tesourería Xeral da Seguridade Social, no caso de non autorizar ao concello á comprobación.
  • Escritura pública ou certificación do Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia acreditativa da representación da entidade.
  • Estatutos e CIF da entidade no caso de non haber presentado noutras convocatorias anteriores.
  • Declaración responsable da persoa beneficiaria ou do/a Presidente/a de que os usuarios/as das actividades obxecto desta axuda están cubertos por un seguro de responsabilidade civil e/ou accidentes, que cubre axeitadamente ditas continxencias.

Nome: Solicitude de axudas a entidades sen ánimo de lucro para o ano 2024.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).