Sede electrónica Concello de Boqueixón

10:50:46 Mércores 17 de abril 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de axudas a entidades sen ánimo de lucro para o ano 2023

Esta convocatoria ten por obxecto outorgar subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o financiamento de programas ou proxectos de actividades e investimentos, levados a cabo  polas entidades sen ánimo de lucro do concello de Boqueixón, coa finalidade de promover e  dinamizar a participación activa da veciñanza e do tecido asociativo.

Prazo.

O prazo de presentación das solicitudes será de 30 días naturais a computar dende o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOP. (dende o 2 ata o 31 de Agosto)

Lugar.

As entidades interesadas en participar nesta convocatoria deberán presentar unha única solicitude a través da Sede electrónica do concello de Boqueixón (https://sede.boqueixon.com/sxc/es/procedimientosytramites/index.html#subvenciones) con acceso a través da web www.boqueixon.gal (Lei 39/2015, de 1 de outubro de procedemento administrativo común das Administracións Públicas).

 • Anexo I - Solicitude de subvención
 • Anexo II - Proxecto ou memoria detallada da actividade/investimento para o que se solicita a subvención.
 • Anexo III - Declaración responsable de non estar incurso en ningunha das causas que determina o art. 13.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e que  polo tanto, cumpre todos e cada un dos requisitos que están vixentes para obter a  condición de beneficiaria e declaración do conxunto de todas as axudas solicitadas para o mesmo fin. Autorización de consulta de datos.
 • Anexo IV - Certificado da composición da actual xunta directiva da asociación e do número de persoas asociadas.

 Documentación complementaria:

 • Certificado de non ter débedas coas Administracións Públicas con  potestade tributaria e coa Seguridade Social emitido por estes organismos ou autorización para consulta.
 • Estatutos da entidade.
 • DNI da persoa representante legal da asociación.
 • CIF da asociación.
 • Certificado do IBAN da entidade solicitante.
 • Orzamento detallado de gastos e expresión de todas as axudas públicas ou privadas, solicitadas ou obtidas para a mesma finalidade.
 • A documentación relativa aos apartados b,c,d, e non será necesaria no caso de habela presentado na convocatoria anterior e non sufrira variación.

Xustificación:

A data límite para a presentación da documentación requerida non poderá exceder do 15 de novembro de 2023.

O procedemento para presentar a seguinte Documentación debidamente cuberta, será a través da achega de documentación complementaria.

Documentación

Anexo V

Breve memoria do investimento / actividade realizados obxecto de subvención e na que se xustifique o cumprimento das condicións da subvención con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

Anexo VI

Certificación do gasto que se xustifica, con especificación do importe total da/as factura/as e o importe imputado ao proxecto dos distintos conceptos de gastos subvencionables aprobados na solicitude e no que indicará o acredor, o documento, o importe, a data de emisión e, no seu caso, a data de pago.

Anexo VII

Detalle doutras axudas e ingresos ou subvencións, públicas e privadas, que financien a actividade subvencionada.. Autorización de consulta de datos de estar ao corrente coas Administracións Públicas con potestade tributaria e coa Seguridade Social.

 

Facturas orixinais ou documentos equivalentes.

 

Acreditación da realización das actividades/investimentos mediante proba documental e publicidade do financiamento público por parte do concello mediante os medios que se estimen oportunos.

Unha vez efectuado o pago por parte do concello as entidades beneficiarias quedan obrigadas achegar ao concello por sede electrónica o correspondente xustificante do pago das facturas empregadas na xustificación da axuda concedida, no prazo dun mes a partir da percepción da subvención.

Nome: Solicitude de subvencións a entidades sen ánimo de lucro.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.