Sede electrónica Concello de Boqueixón

10:54:24 Sábado 30 de setembro 2023
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de axudas a entidades sen ánimo de lucro para o ano 2023

Non hai convocatorias abertas actualmente

Esta convocatoria ten por obxecto outorgar subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o financiamento de programas ou proxectos de actividades e investimentos, levados a cabo  polas entidades sen ánimo de lucro do concello de Boqueixón, coa finalidade de promover e  dinamizar a participación activa da veciñanza e do tecido asociativo.

Prazo.

O prazo de presentación das solicitudes será de 30 días naturais a computar dende o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOP. (dende o 2 ata o 31 de Agosto)

Lugar.

As entidades interesadas en participar nesta convocatoria deberán presentar unha única solicitude a través da Sede electrónica do concello de Boqueixón (https://sede.boqueixon.com/sxc/es/procedimientosytramites/index.html#subvenciones) con acceso a través da web www.boqueixon.gal (Lei 39/2015, de 1 de outubro de procedemento administrativo común das Administracións Públicas).

 • Anexo I - Solicitude de subvención
 • Anexo II - Proxecto ou memoria detallada da actividade/investimento para o que se solicita a subvención.
 • Anexo III - Declaración responsable de non estar incurso en ningunha das causas que determina o art. 13.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e que  polo tanto, cumpre todos e cada un dos requisitos que están vixentes para obter a  condición de beneficiaria e declaración do conxunto de todas as axudas solicitadas para o mesmo fin. Autorización de consulta de datos.
 • Anexo IV - Certificado da composición da actual xunta directiva da asociación e do número de persoas asociadas.

 

 • Documentación complementaria:
 1. Certificado de non ter débedas coas Administracións Públicas con potestade tributaria e coa Seguridade Social emitido por estes organismos ou autorización para consulta.
 2. Estatutos da entidade.
 3. DNI da persoa representante legal da asociación.
 4. CIF da asociación.
 5. Certificado do IBAN da entidade solicitante.
 6. Orzamento detallado de gastos e expresión de todas as axudas públicas ou privadas, solicitadas ou obtidas para a mesma finalidade.
 7. A documentación relativa aos apartados b,c,d, e non será necesaria no caso de habela presentado na convocatoria anterior e non sufrira variación.

Nome: Solicitude de subvencións a entidades sen ánimo de lucro.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.